Štednja u bankama – saveti

1. Uporediti ponude različitih banaka
Različite banke imaju različite potrebe i preferencije u vezi s depozitima, zato one nude različite kamatne stope. Treba da proučite ove razlike (isto kao cene za bilo koji drugi proizvod ili usluge) da bi pronašli najpovoljnije uslove jer kasnije nema mogućnosti za žalbu.

2. Visina nominalne i efektivne kamatne stope
Kada se radi o deviznim depozitima štednje, nominalne kamate su obično veće od efektivnih i banke u svojim ponudama štednje najčešće prikazuju nominalne kamatne stope. Stvarna dobit je prikazana efektivnom kamatnom stopom.

3. Da li su kamatne stope podložne promeni?
Banke nude i fiksne i promenljive kamate na depozite. Treba da znate da su čak i fiksne kamatne stope u nekim slučajevima podložne promeni. Banke često reklamiraju „fiksne” kamate, ali zadržavaju pravo da ih promene u skladu s tržišnim kretanjima tokom trajanja depozita. Zato se dobro informišite kada i kako se kamatna stopa može promeniti i na koji način će biti obavešteni o toj promeni.

4. Postoji li i iznos poreza na kapitalnu dobit
U Srbiji postoji obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit na uloge u devizama. Iznos poreza trenutno je 15%. Ovaj odredbu treba pratiti jer je sklona čestim promenama. Na dinarske depozite obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit ne postoji.

5. Obračunavanje kamate (mesečno, godišnje ili po isteku ugovorenog perioda)

6. Rano razoročenje
Kada i pod kojim uslovima se ugovor o depozitu može prekinuti i koje su posledice sa sobom nosi taj postupak u vidu naknada koje banka obračunava usled ranog razoročenja.

7. Automatska obnova oročenog depozita
Ukoliko je dogovorena automatska obnova oročenog depozita, treba se raspitati da li se menjaju uslovi u novom periodu oročenja i na koji način.