fbpx

Uslovi za besplatnu struju i gas

Shodno Uredbi o energetski ugroženom kupcu građani Srbije mogu da koriste olakšice za plaćanje računa za energente, ukoliko ispunjavaju kriterijume za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Koji su uslovi?

 

Broj članova domaćinstva i visina mesečnih primanja

Imovno stanje

Uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je da ne poseduje drugu stambenu jedinicu, osim stambene jedinice koja po strukturi i površini odgovara potrebama domaćinstva, saglasno propisu kojim se uređuju površinski normativi za stanove u oblasti socijalnog stanovanja.

Energetski ugroženi kupac, u smislu uredbe, je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje.

Potrošnja u okviru koje važi 100% olakšica

Ugroženi kupac ima pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno prirodnog gasa:
1) za električnu energiju, za sve mesece:
2) za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:

Energetski ugroženi kupci ne mogu istovremeno koristiti pravo na besplatnu potrošnju dela kilovata električne energije i kubnih metara gasa nego umanjenje mesečne obaveze za samo jedan energent.

 

Potrošnja u okviru koje važi 50% olakšica


Potrošnja iznad koje se gubi pravo na olakšicu


Gde se podnosi zahtev?

Građani zahtev za sticanje statusa ugroženog kupca podnose organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite u mestu prebivališta. Organ za socijalnu zaštitu ima rok od 30 dana da donese odluku.

Domaćinstva koja dobiju negativan odgovor mogu u roku od 15 dana da se žale ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Dokumenta i podnošenje zahteva

Zahtev treba treba da sadrži podatke o:
1) imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana i adresi prebivališta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva;
2) ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva;
3) stambenom prostoru koji podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva poseduju ili koriste.
4) podatak da li se sticanje statusa ugroženog kupca odnosi na električnu energiju ili prirodni gas.

Uz zahtev treba priložiti sledeće dokaze:

1) o prebivalištu i srodstvu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva (fotokopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih (IMKR), uverenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (IMKV), izjava dva svedoka data pred nadležnim organom i drugi dokazi propisani zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak);
2) o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima (ček od penzije, uverenje nadležnog organa, odnosno poslodavca i dr.), uverenje nadležnog organa za decu stariju od 15 godina da su na redovnom školovanju, a za nezaposleno lice, odnosno korisnika novčane naknade po propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, uverenje nadležne jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje;
3) dokaz nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;
4) uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja;
5) poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas.

Ako je podnosilac zahteva lice koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečijeg dodatka, umesto dokaza iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana, uz zahtev se prilaže overen prepis akta kojim je utvrđeno jedno od ovih prava.

U slučaju da podnosilac zahteva nema ugovor o prodaji električne energije ili prirodnog gasa, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stanu u kome je kupac po ugovoru o prodaji električne energije ili prirodnog gasa drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).

Napomena: Ovaj članak je baziran na uredbi koja je na snazi od 1. januara 2016. godine. Ukoliko se uredba promeni, može doći do promene gore navedenih podataka.

Ako vam je ovaj tekst koristan, pročitajte i:

Korpa
Scroll to Top

TABELA ZA VOĐENJE FINANSIJA​

Prijavi se na moj newsletter da bi dobijao/la redovne savete, obaveštenja i ponude u vezi sa finansijama, vođenjem kućnog budžeta, štednjom, investiranjem, biznisom, kursevima i predavanjima. Već u prvom emailu dobićeš besplatno tabelu za vođenje ličnih finansija i uputstvo.

Hvala!
Uspešno si se prijavio/la na newsletter!
Na email ti je poslata tabela.
U slučaju da ti ne stigne email [proveri i spam/junk/promotions email] ili budeš imao/la problem sa otvaranjem fajlova, kontaktiraj me direktno na moj email.