fbpx

Kako proveriti kreditni biro od kuće? (VODIČ: Korak po korak)

Kreditni biro  – Šta o tebi znaju banke i druge finansijske institucije i kako da to i ti saznaš

Verovatno ste i vi već više puta popunili saglasnost kojom banci, lizing kući ili drugim finansijskim institucijama, mobilnom operatoru itd. daje saglasnost da uradi “pozadinsku proveru”, pogleda vašu kreditnu istoriju i opterećenost određenim obavezama, da li ste nekom žirant i sl.

Da li ste nekad poželeli da znate kako taj izveštaj o vama izgleda i šta sadrži?
Ukoliko je vaš odgovor “da”, u ovom tekstu ćete saznati:

Sadržaj

Vaš kreditni rejting – vaša istorija zaduživanja

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije je mesto na kom se vodi centralizovana evidencija o dugovanjima građana. Na osnovu podataka koji se dostavljaju Kreditnom birou, formira se jedinstvena evidencija u kojoj se beleže podaci o tome:

 • kod koje banke ste i po kom osnovu zaduženi (kredit, limit po kreditnoj kartici, pozajmica po tekućem računu, dato jemstvo i sl.),
 • kad i u kom iznosu ste se zadužili i da li i koliko uredno izmirujete svoje obaveze, tj. da li ih izmirujete o roku dospeća.

Stvaranjem dobre kreditne istorije vi zapravo stvarate pozitivnu sliku o sebi kao odgovornom korisniku kreditnih proizvoda koji uredno izmiruje svoje obaveze. To će vam olakšati dobijanje novog kredita, kreditne kartice i drugih kreditnih proizvoda.

Izveštaje Kreditnog biroa mogu preuzimati ovlašćena lica pružaoca usluga (kao npr. banke, lizing kompanije itd.) koji imaju potpisan ugovor sa Udruženjem banaka Srbije po poslovima Kreditnog biroa.

Izveštaji se mogu preuzimati samo na osnovu obezbeđene pisane saglasnosti lica na koga se podaci odnose. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka fizička lica imaju mogućnost povlačenja date saglasnosti.

Postoje dve osnovne vrste izveštaja za fizička lica:

 • izveštaji po zahtevu pružaoca usluge (dakle banke, lizing kuće itd.) i
 • izveštaji na zahtev fizičkog lica na koje se podaci odnose (kada mi želimo da preuzmemo za sebe svoj izveštaj).

Na kraju teksta imate više informacija i o izveštaju za pravna lica i preduzetnike.

Pre nego što nastavite da čitate tekst, istaći ću par praktičnih stavki koje vam mogu biti posebno korisne: ako imate više tekućih računa i kartica, nekad već i zaboravite da neki imate, pa ovako možete proveriti gde šta imate. Na primer, ja već godinama planiram da zatvorim tekući račun u jednoj od banaka koji uopšte ne koristim, a izveštaj me je podsetio da to još uvek nisam uradila…

Izveštaj može da vam bude jako koristan ako želite da na jednom mestu vidite sve svoje obaveze po kreditima, kreditnim karticama, a da se podsetite ako ste vi nekome jemac (žiran), solidarni dužnik.

U nastavku delim sa vama najkorisnije informacije o izveštaju Kreditnog biroa sa sajta Udruženja banaka Srbije u vezi sa najčešće postavljanim pitanjima koje građani imaju.

KREDITNI BIRO – IZVEŠTAJ ZA FIZIČKA LICA

Koje podatke sadrži Izveštaj Kreditnog biroa?

Za fizička lica izveštaj Kreditnog biroa sadrži podatke o:

 • tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnim i kreditnim karticama i aktiviranim jemstvima;
 • potencijalnim obavezama, kao što su podaci o odobrenim pozajmicama po tekućim računima i datim jemstvima (žirantima) po kreditima drugih građana, pravnih lica i preduzetničkih radnji;
 • neurednosti u izmirivanju dospelih obaveza koja uključuju iznos i vreme trajanja neizmirene obaveze.

Da li građani mogu dobiti Izveštaj od Kreditnog biroa za sopstvene potrebe?

Da. Građani za sopstvene potrebe mogu dobiti Lični izveštaj radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi eventualne reklamacije na tačnost podataka, kao i za druge sopstvene potrebe. Lični izveštaj se ne koristi za procenu kreditne i platežne sposobnosti.

Blog se nastavlja ispod.

Gde građani mogu podneti zahtev za dobijanje Ličnog izveštaja?

Zahtev za izdavanje Ličnog izveštaja građani mogu podneti:

 • kod bilo koje banke ili
 • kod Kreditnog biroa.

Izveštaj će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (faksom, mejlom, poštom).

Takođe, građanima je omogućeno i preuzimanje Ličnog izveštaja u prostorijama Kreditnog biroa (Bulevar kralja Aleksandra 86/I, 11000 Beograd).

Kako da online preuzmete izveštaj kreditnog biroa?

Fizička lica mogu preuzeti izveštaje i na portalu Kreditnog biroa (www.kreditnibiro.com), uz prethodnu registraciju, bilo na portalu korišćenjem nove lične karte sa digitalnim sertifikatom bilo registracijom u banci ili Kreditnom birou.

Kako da preuzmete svoj izveštaj kreditnog biroa korišćenjem nove lične karte sa digitalnim sertifikatom?

Klikom na sliku iznad možete preuzeti PDF u kojem sam vam screenshotovala korak po korak kako sam online, besplatno preuzela svoj lični izveštaj. Koristila sam svoju ličnu kartu sa digitalnim sertifikatom (elektronski potpis) i čitač kartice.

Koliko iznosi naknada za dobijanje Ličnog izveštaja?

Prvi Lični izveštaj koji građani preuzmu u toku kalendarske godine je besplatan, dok se ostali plaćaju po standardnoj tarifi naknada za usluge Kreditnog biroa.

Ovde možete pogledati primer kako izgleda:

Da li su u Izveštajima Kreditnog biroa dostupni podaci iz prošlosti?

Da. U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se pozitivni i negativni podaci o aktivnim uslugama, kao i o uslugama koje su otplaćene ili ugašene u prethodne tri godine.

Kako se definiše neurednost (docnja, tj. kašnjenje) građana u izmirivanju obaveza?

Aktima koje su doneli osnivači Kreditnog biroa, neurednost odnosno docnja u izmirivanju obaveza građana predstavlja dospelu neizmirenu obavezu od 60 i više dana. Na primer, docnja po kreditu nastaje kada fizičko lice ne izmiri dospelu ratu po osnovu kredita u roku od 60 dana, računajući od dana dospeća rate, ili kada nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ne izmiri u pomenutom roku, računajući od dana nastanka nedozvoljenog prekoračenja.

Kakva je ažurnost u vođenju podataka o fizičkim licima?

Postignuta je dnevna ažurnost u vođenju podataka o fizičkim licima, odnosno sve promene izvršene kod banaka i drugih članica Kreditnog biroa u toku dana (novi krediti, otplate postojećih kredita, gašenje računa, izmirena docnja i slično) pružaoci usluga su u obavezi da ažuriraju istog dana. Izvršene promene biće prikazane u izveštaju Kreditnog biroa narednog dana od dana ažuriranja.

Ko je odgovoran za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa?

Za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa odgovorne su banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga koji su te podatke dostavili i samo oni imaju mogućnost i obavezu da te podatke redovno ažuriraju i isprave, ukoliko se ustanovi da je reč o pogrešnom ili neažurnom podatku.

Ko može da promeni podatak u izveštaju Kreditnog biroa?

Podatak u izveštaju Kreditnog biroa može da promeni samo banka odnosno drugi pružalac usluge koji je takav podatak stavio na raspolaganje sistemu Kreditnog biroa.

Koje su obaveze banke odnosno drugog pružaoca usluge kod rešavanja reklamacije?

Banke i drugi pružaoci usluge su dužni da obrade i zaključe reklamaciju, a zatim da preuzimanjem Kontrolnog izveštaja utvrde da li su u svojoj bazi izvršili izmenu pogrešno unetog podatka.

Koja prava imaju fizička lica u slučaju da banka ili lizing kompanija ne izvrši ispravku pogrešnog podatka?

Na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (“Službeni glasnik RS” 36/2011 i 139/2014), fizička lica treba da upute pisani prigovor banci ili lizing kompaniji. Ukoliko banka ili lizing kompanija odgovori negativno ili ne odgovori u roku od 15 dana, fizičko lice se može obratiti Narodnoj banci Srbije – Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Osnovni obrasci Kreditnog biroa koji se koriste za rad sa fizičkim licima su:

 • Saglasnost za pribavljanje izveštaja od KB
 • Zahtev KB za izdavanje izveštaja
 • Zahtev za dobijanje ličnog izveštaja od KB
 • Zahtev za ispravku-dopunu podataka iz ličnog izveštaja

Ovde na sajtu Udruženja banaka Srbije možete da preuzmete te dokumente ako želite da vidite kako izgledaju.

KREDITNI BIRO – IZVEŠTAJ ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

Koje podatke sadrži Izveštaj Kreditnog biroa?

Za pravna lica i preduzetnike izveštaj Kreditnog biroa sadrži:

 • matične podatke (naziv, sedište, godina osnivanja, veličina, delatnost),
 • tekuće račune kod banaka,
 • tekuće obaveze, kao što su obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica, lizinga, aktiviranih potencijalnih obaveza (garancija, nepokrivenih akreditiva, avala) i po osnovu dužničkih hartija od vrednosti,
 • podatke o potencijalnim obavezama i to po osnovu datih jemstava, dobijenih garancija, nepokrivenih akreditiva i avala,
 • podatke o neurednostima (docnjama) u izmirivanju dospelih obaveza.

Ko može biti korisnik Izveštaja za pravna lica i preduzetnike?

Korisnik izveštaja može biti pružalac usluge (banka, lizing kompanija ili drugi pružalac usluge), drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, ali samo na osnovu obezbeđene potpisane saglasnosti zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno preduzetnika na koga se izveštaj odnosi.

Ko može preuzeti izveštaj za pravna lica i preduzetnike?

Izveštaj za pravna lica i preduzetnike mogu preuzeti samo ovlašćena lica kod pružaoca usluga koji ima potpisan Ugovor sa Udruženjem banaka Srbije o poslovanju sa Kreditnim biroom.

Da li pravna lica i preduzetnici mogu dobiti Izveštaj od Kreditnog biroa za svoje potrebe?

Da. Pravna lica i preduzetnici mogu dobiti tzv. Sopstveni izveštaj za svoje potrebe, na primer, radi ličnog uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružalaca usluga, radi reklamacije na tačnost podataka i za druge svrhe.

Zahtev za dobijanje Sopstvenog izveštaja zakonski zastupnici pravnih lica, odnosno preduzetnik, mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa, a Izveštaj će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (faksom, mejlom, poštom, a kod Kreditnog biroa i ličnim preuzimanjem).

Izgled Sopstvenog izveštaja za pravna lica i preduzetnike:

Šta se smatra pod docnjom u izvršavanju obaveza pravnih lica i preduzetnika?

U izveštajima Kreditnog biroa za pravna lica i preduzetnike evidentira se dospela neizmirena obaveza u roku od 15 i više dana, računajući od dana dospeća obaveze za plaćanje.

Da li su u Kreditnom birou dostupni podaci iz prošlosti?

Da. U izveštaju za pravna lica i preduzetnike prikazuju se podaci o tekućim, aktivnim uslugama kao i o uslugama koje su u celosti otplaćene ili ugašene u prethodnih 5 godina.

Na koji način se može reklamirati pogrešan ili neažuran podatak?

U slučaju da postoji pogrešan ili neažuran podatak, predviđena je mogućnost reklamacije na obrascu Zahtev za ispravku-dopunu, koji se dobija pri izdavanju Sopstvenog izveštaja. Zahtev za izmenu podataka podnosi se na obradu i rešavanje reklamacije banci odnosno drugoj clanici Kreditnog biroa, na koju se navedeni podatak i odnosi. Predviđeni maksimalni rok za ispravku podatka je 15 dana, ali se u praksi ove izmene vrše najčešće u roku od 1-2 radna dana, ukoliko je zahtev opravdan.

Koja su prava pravnih lica i preduzetnika u slučaju da banka ne izvrši ispravku pogrešnog podatka?

Na osnovu Odluke o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju NBS po pritužbi tog lica (“Službeni glasnik RS” 51/2015), pravna lica, odnosno preduzetnici, na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga (“Službeni glasnik RS” 36/2011 i 139/2014) treba da upute pisani prigovor banci. Ukoliko banka odgovori negativno ili ne odgovori u roku od 15 dana, pravno lice ili preduzetnik može se sa prigovorom obratiti Narodnoj banci Srbije – Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Umesto kraja

Nadam se da vam je ovaj tekst bio koristan i da će vas podstaći da proverite svoje podatke, bilo online preuzimanjem izveštaja Kreditnog biroa ili na neki drugi način koji je gore opisan.

Ukoliko vam je tekst bio koristan i-ili ako poznajete nekoga kome bi moglo koristiti, prosledite im link.

Ako vas zanimaju ovakve i druge informacije, tekstovi, predlozi o finansijama i biznisu, možete da se prijavite na moj newsletter ovde i tada te informacije stižu i u vaš inbox.

Ako vam je ovaj tekst koristan, pročitajte i:

 

 

 

Korpa
Scroll to Top

TABELA ZA VOĐENJE FINANSIJA​

Prijavi se na moj newsletter da bi dobijao/la redovne savete, obaveštenja i ponude u vezi sa finansijama, vođenjem kućnog budžeta, štednjom, investiranjem, biznisom, kursevima i predavanjima. Već u prvom emailu dobićeš besplatno tabelu za vođenje ličnih finansija i uputstvo.

Hvala!
Uspešno si se prijavio/la na newsletter!
Na email ti je poslata tabela.
U slučaju da ti ne stigne email [proveri i spam/junk/promotions email] ili budeš imao/la problem sa otvaranjem fajlova, kontaktiraj me direktno na moj email.